ANBI - Doelstelling

De stichting heeft ten doel het stimuleren, ontwerpen, produceren en uitvoeren van theaterproducties en overige activiteiten op het gebied van theater, educatie en kunst en verder alles dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,alles in de ruimste zin van het woord.

Hoofdlijnen beleid

Het in 2020 opgerichte Oortwolk staat voor avontuurlijk en beeldend jeugdtheater voor álle kinderen. (En de volwassenen om hen heen.) Oortwolk kiept onze binnenwereld naar buiten en geeft de glansrol aan gêne, verlangen of naïviteit. Hoe mooi of hoe lelijk ook, alles mag gezien worden, want het hoort er allemaal bij.

De voorstellingen van Oortwolk gaan over figuren die zich een route door al hun emoties heen worstelen en telkens weer in absurde, maar voor het jonge publiek, toch zo herkenbare situaties belanden. Geestig en poëtisch theater over alles dat zich vanbinnen afspeelt. Daarmee leren kinderen reflecteren op kunst, zichzelf en de wereld om hen heen.
Het uitgangspunt bij het bepalen van de thematiek van een voorstelling vormt steeds een specifieke basisemotie, zoals boosheid, vreugde of verdriet. Uiteindelijk werkt Oortwolk toe naar een repertoire van minimaal vier voorstellingen voor alle jeugd, die meerdere jaren op het repertoire blijven staan.

 

Educatie

Oortwolk besteedt veel aandacht aan het ontwikkelen van de publiekswerkingsprogramma's en educatie. Scholen zijn immers een groot publiek van Oortwolk. Via het randprogramma wordt opnieuw een korte (kunst)beleving gecreëerd, waarin de reflectie op de theaterervaring de inhoud vormt.

Daarnaast biedt Oortwolk workshops aan.

Ambities

De tweejarige programmasubsidie van Cultuur Eindhoven en de bijdrage van het Impulsgeldenprogramma van Kunstloc Brabant, stellen Oortwolk in staat om de organisatie te professionaliseren, zowel artistiek als zakelijk.

Na deze twee jaar wil Oortwolk niet alleen in Brabant, maar ook landelijk een succesvolle speler zijn als het gaat over kwalitatief jeugdtheater, een gezelschap met een eigen statuur en signatuur. Vanuit Buro Bannink en door Oortwolk zelf worden langdurige samenwerkingen met theaters, scholen en lokale partners opgezet.

Bestuur

Oortwolk heeft een bestuur-model, met de volgende bestuursleden:
Heleen Volman - voorzitter
Gwen Sengers – secretaris
René van Elderen – penningmeester

Het bestuur en de directie van Oortwolk komen minimaal vier keer per jaar bij elkaar voor vergaderingen en ontmoeten elkaar tussentijds voor advies en ondersteuning indien gewenst.

Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Het personeel en directie ontvangt salaris conform CAO Toneel en Dans.

Reglementen
Bestuursreglement Oortwolk
Directiereglement Oortwolk
Rooster van aftreden Oortwolk bestuur

ANBI informatie

Statutaire naam
Stichting Oortwolk

RSIN of fiscaal nummer
8619.41.093

KvK-nummer
81122063

Correspondentieadres
Dahlialaan 64, 5644 PL Eindhoven

E-mailadres
info@theateroortwolk.nl

Jaarverslagen

Activiteiten overzicht
Jaarrekening 2021

Jaarverslag 2022

Standaard formulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2022